Kế toán (471)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • KL.0000201_A37901_ NGUYỄN THỊ LINH CHI-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Thị Linh Chi;  Advisor: ThS. Đào Diệu Hằng (2024)

 • Đưa ra những vấn đề cơ bản về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại một doanh nghiệp nói chung; Phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn Toàn cầu ITRUST Việt Nam, qua đó nêu ra được ưu điểm và nhược điểm của thực trạng này; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty.

 • KL.0000196_A37823_Nguyễn Yến Giang-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Yến Giang;  Advisor: ThS. Nguyễn Kim Cường (2024)

 • Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng và quản lý dịch vụ khách hàng tại công ty Diamond Star Logistics. Việc đánh giá, phân tích đó được thực hiện thông qua các chỉ tiêu như sản lượng, lợi nhuận mà công ty thu được hàng năm và phản hồi từ khách hàng thông qua việc khảo sát thực tế. Từ đó, rút ra những vấn đề thực tế chưa hợp lý để đề xuất các giáp pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng và quản lý dịch vụ khách hàng của công ty.

 • KL.0000195_A37785_PhanThiMyDuyen-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Phan Thị Mỹ Duyên;  Advisor: Nguyễn Trung Thùy Linh (2024)

 • Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long. Giải pháp và kiến nghị cho công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long.

 • KL.0000090_A38371-TT.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Bùi Thị Nga;  Advisor: TS. Nguyễn Thanh Huyền (2023)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về tổ chức tông tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Tìm hiểu thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại – Đầu tư Long Biên. Đánh giá và đưa ra phương hướng cũng như một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán bàn hàng và xác định kết quả bán hàng.

 • LV.0004400__KLTN_QA_A36110_Trần Thu Hà-1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Trần Thu Hà;  Advisor: Th.S Đào Diệu Hằng (2023)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty.Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bảo Huân. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Bảo Huân.