Item Infomation


Title: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lueoeng tại công ty TNHH tư vấn toàn cầu Itrust Việt Nam.
Other Titles: Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán
Authors: Nguyễn Thị Linh Chi
Advisor: ThS. Đào Diệu Hằng
Keywords: Kế toán | tiền lương | Công ty TNHH Tư Vấn Toàn Cầu ITRUST Việt Nam | A37901
Issue Date: 2024
Publisher: TLU
Abstract: Đưa ra những vấn đề cơ bản về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại một doanh nghiệp nói chung; Phân tích thực trạng công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tư vấn Toàn cầu ITRUST Việt Nam, qua đó nêu ra được ưu điểm và nhược điểm của thực trạng này; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10055
Appears in CollectionsKế toán
ABSTRACTS VIEWS

45

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • KL.0000201_A37901_ NGUYỄN THỊ LINH CHI-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL.0000201_A37901_ NGUYỄN THỊ LINH CHI.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 2,08 MB

  • Format : Adobe PDF