Search

Search Results

Results 1-3 of 3 (Search time: 0.001 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Book


 • Authors: Lê Thế Giới (2007)

 • Cuốn sách cung cấp một sự tổng hợp khá toàn diện hệ thống các quan điểm lý thuyết (lý thuyết) về quản trị và đặc biệt tập trung nhấn mạnh đến sự thích ứng của lý thuyết đối với kinh doanh trong môi trường mang tính toàn cầu và năng động. Sự định hướng mang tính ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn đọc tính ứng dụng trong thực tiễn qua việc phân tích và hiểu biết sự đa dạng của các tình huống thực tế của quản trị.

 • Book


 • Authors: Bruce L. Bowerman (2007)

 • Giới thiệu về số liệu thống kê kinh doanh. Trình bày về: thống kê mô tả, xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục, phân phối chọn mẫu, khoảng tin cậy, kiểm tra giả thiết, suy luận thống kê dựa trên hai mẫu, thiết kế thử nghiệm và phân tích phương sai, phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản, hồi quy bội và xây dựng mô hình, dự báo chuỗi thời gian, cải tiến quy trình bằng cách sử dụng các biểu đồ kiểm soát, thống kê không tham số, các phép kiểm định, lý thuyết ra quyết định

 • Book


 • Authors: Allan G. Bluman (2007)

 • Trình bày về: bản chất của xác suất và thống kê; tần số phân phối và đồ thị; mô tả dữ liệu; xác suất và các quy tắc tính; phân bố xác suất rời rạc; phân phối chuẩn tắc; khoảng tin cậy và cỡ mẫu; kiểm tra giả thiết; kiểm tra sự khác biệt giữa hai phương pháp, hai phương sai và hai tỉ lệ; tương quan và hồi quy; các phép kiểm định khác; phân tích các phương sai; thống kê không tham số; lấy mẫu và mô phỏng