Item Infomation


Title: Elementary statistics a step by step approach
Authors: Allan G. Bluman
Keywords: Mã học phần MA231, Statistics | Thống kê | Xác suất
Issue Date: 2007
Abstract: Trình bày về: bản chất của xác suất và thống kê; tần số phân phối và đồ thị; mô tả dữ liệu; xác suất và các quy tắc tính; phân bố xác suất rời rạc; phân phối chuẩn tắc; khoảng tin cậy và cỡ mẫu; kiểm tra giả thiết; kiểm tra sự khác biệt giữa hai phương pháp, hai phương sai và hai tỉ lệ; tương quan và hồi quy; các phép kiểm định khác; phân tích các phương sai; thống kê không tham số; lấy mẫu và mô phỏng
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/309
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001521- Elementary statistics_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 13,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001521- Elementary statistics.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 374,63 MB

  • Format : Adobe PDF