Item Infomation


Title: Quản trị học
Authors: Lê Thế Giới
Keywords: Mã học phần BA102 | Mã học phần BA313 | Mã học phần BA482, Quản trị kinh doanh | Quản lý kinh tế
Issue Date: 2007
Publisher: Tài chính
Abstract: Cuốn sách cung cấp một sự tổng hợp khá toàn diện hệ thống các quan điểm lý thuyết (lý thuyết) về quản trị và đặc biệt tập trung nhấn mạnh đến sự thích ứng của lý thuyết đối với kinh doanh trong môi trường mang tính toàn cầu và năng động. Sự định hướng mang tính ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn đọc tính ứng dụng trong thực tiễn qua việc phân tích và hiểu biết sự đa dạng của các tình huống thực tế của quản trị.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/313
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001525- Quan tri hoc_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 8,56 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001525- Quan tri hoc.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 344,13 MB

  • Format : Adobe PDF