Item Infomation


Title: Business statistics in practice
Authors: Bruce L. Bowerman
Keywords: Mã học phần MA231, Commercial statistics | Statistics | Kinh doanh | Thống kê | Thống kê thương mại | Thương mại
Issue Date: 2007
Publisher: Boston: McGraw-Hill/Irwin
Abstract: Giới thiệu về số liệu thống kê kinh doanh. Trình bày về: thống kê mô tả, xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục, phân phối chọn mẫu, khoảng tin cậy, kiểm tra giả thiết, suy luận thống kê dựa trên hai mẫu, thiết kế thử nghiệm và phân tích phương sai, phân tích hồi quy tuyến tính đơn giản, hồi quy bội và xây dựng mô hình, dự báo chuỗi thời gian, cải tiến quy trình bằng cách sử dụng các biểu đồ kiểm soát, thống kê không tham số, các phép kiểm định, lý thuyết ra quyết định
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/308
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

272

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001520- Business statistics in practice_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 23,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001520- Business statistics in practice.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 540,02 MB

  • Format : Adobe PDF