Item Infomation


Title: Khung trương trình đào tạo ngành Điều dưỡng
Authors: Đại học Thăng Long
Keywords: Khung chương trình đào tạo | Học liệu ngành Điều dưỡng | Quy chế | Hướng dẫn học tập
Issue Date: 2023
Publisher: TLU
Abstract: Bao gồm toàn bộ học liệu phục vụ môn học chuyên ngành trong chương trình đào tạo của Ngành Điều dưỡng. Mỗi môn học đều có đầy đủ tài liệu được mô tả chi tiết và được gắn link để bạn đọc dễ dàng nắm bắt được thông tin tài liệu. Với các học liệu đã được số hóa có thể đọc trực tuyến bằng tài khoản do thư viện cấp
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9210
Appears in CollectionsHướng dẫn học tập
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chuyên ngành Điều dưỡng-1.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 518,58 kB

    • Format : Adobe PDF