Item Infomation


Title: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Other Titles: MK302 - Nghiên cứu Marketing
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9162
Appears in CollectionsHướng dẫn học tập
ABSTRACTS VIEWS

64

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • MK302_Nghiên cứu Marketing_ĐCCT_2022.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 590,71 kB

    • Format : Adobe PDF