Search

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Allan G. Bluman (2007)

  • Trình bày về: bản chất của xác suất và thống kê; tần số phân phối và đồ thị; mô tả dữ liệu; xác suất và các quy tắc tính; phân bố xác suất rời rạc; phân phối chuẩn tắc; khoảng tin cậy và cỡ mẫu; kiểm tra giả thiết; kiểm tra sự khác biệt giữa hai phương pháp, hai phương sai và hai tỉ lệ; tương quan và hồi quy; các phép kiểm định khác; phân tích các phương sai; thống kê không tham số; lấy mẫu và mô phỏng

  • Sách/Book


  • Authors: Allan G. Bluman (2004)

  • Elementary statistics a step by step approach is for general beginning statistics courses with a basic algebra prerequisite. The book is non-theoretical, explaining concepts intuitively and teaching problem solving through worked examples and step-by-step instructions. This edition features increased emphasis on Excel, MINITAB, and the TI-83 Plus graphing calculator, computing technologies commonly used in such courses.