Item Infomation


Title: Tập bài giảng Tài chính tiền tệ căn bản
Other Titles: Ngành: Quản trị kinh doanh
Authors: Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Tài chính tiền tệ | Quản trị kinh doanh| Mã học phần FN201
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Hiểu được những vấn đề lý luận cơ bản về lĩnh vực tài chính tiền tệ; hoạt động của hệ thống tài chính từ tài chính nhà nước, tài chính doanh nghiệp, chính sách tài chính, tiền tệ, lãi suất và hệ thống ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính trung gian trong nền kinh tế.  Tổ chức và làm việc theo nhóm để thảo luận nhóm, thuyết trình các vấn đề trên  Phân tích thực tiễn các vấn đề kinh tế liên quan đến các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, ngân sách nhà nước, thị trường tài chính, các tổ chức tài chính trung gian, lãi suất, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/15
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

327

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001148- FN201_Tài chính tiền tệ căn bản_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 242,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001148- FN201_Tài chính tiền tệ căn bản.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF