Item Infomation


Title: Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh
Authors: Nguyễn Đình Thọ
Keywords: Nghiên cứu khoa học | Kinh doanh | Giáo trình| Mã học phần SM202
Issue Date: 2014
Publisher: Tài chính
Abstract: Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Kinh Doanh là lĩnh vực trang bị cho người học những quan điểm, nhận thức, phương pháp và công cụ cần thiết để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học đúng phương pháp và có chất lượng. Vì vậy, lĩnh vực này đã được đưa vào giảng dạy tại bậc cao học và tiến sĩ trong các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị trong nhiều năm qua. Trên thế giới, tài liệu về phương pháp nghiên cứu rất phong phú, từ tổng quát đến chuyên sâu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tài liệu .môn học này rất hạn chế cho người học viên cao học và nghiên cứu sinh. Quyển sách này ra đời nhằm giúp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh có thêm tài liệu về phương pháp nghiên cứu bằng tiếng việt. Nội dung của giáo trình bao gồm những kiến thức nền tảng nhất trong nghiên cứu khoa học hàn lâm: xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/9
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

898

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.000887- GT. PPNCKH trong KD- Nguyễn Đình Thọ_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000887- GT. PPNCKH trong KD- Nguyễn Đình Thọ.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 60,6 MB

  • Format : Adobe PDF