Item Infomation


Title: Inventory Analytics
Other Titles: Phân tích hàng tồn kho
Authors: Rossi, Roberto
Keywords: dự báo nhu cầu; kiểm soát hàng tồn kho xác định; kiểm soát hàng tồn kho; hệ thống kiểm kê; Trăn; kiểm soát hàng tồn kho ngẫu nhiên; Lập kế hoạch chuỗi cung ứng;; demand forecasting; deterministic inventory control; inventory control; inventory systems; Python; stochastic inventory control; supply chain planning
Issue Date: 2021
Publisher: Open Book Publishers
Abstract: Phân tích hàng tồn kho cung cấp phần giới thiệu toàn diện và dễ tiếp cận về lý thuyết và thực hành kiểm soát hàng tồn kho - một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng tập trung vào việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng. Cuốn sách nêu ra các nền tảng ...
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8691
Appears in CollectionsKhoa học tự nhiên và công nghệ
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9781800641778.pdf
      Restricted Access
  • Inventory Analytics
    • Size : 32,54 MB

    • Format : Adobe PDF