Item Infomation


Title: Lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng : Nghiên cứu điển hình các Công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Authors: TS. Chu Thị Thu Thuỷ
NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Trang
Ths. Nguyễn Hồng Nga
Ths. Nguyễn Thị Hồng Anh
Keywords: Cấu trúc vốn | Lý thuyết đánh đổi | Lý thuyết trật tự phân hạng
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra ảnh hưởng của lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mẫu là 631 công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán giai đoạn từ năm 2012 năm 2016. Với phương pháp hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu đã chỉ ra 4 yếu tố có tác động mạnh nhất đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết trên t hị trường chứng khoán Việt Nam là khả năng sinh lời, quy mô công ty, áp lực tài chính và đặc trưng tài sản. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy lý thuyết trật tự phân hạng chiếm ưu thế hơn so với lý thuyết đánh đổi trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3900
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

172

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00144- Lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,91 MB

    • Format : Adobe PDF