Item Infomation


Title: Phương thức biểu thị nguyên nhân – kết quả trong tiếng Nhật
Authors: Ths. Vũ Thị Kim Chi
Keywords: Quan hệ nhân-quả tiếng Nhật | Giảng dạy tiếng Nhật
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu khái quát được các phương thức biểu hiện quan hệ nhân-quả trong tiếng Nhật, mô tả và phân tích từng khả năng diễn đạt câu nguyên nhân tiếng Nhật thông qua các ví dụ sinh động và khái quát hóa chúng thành các mô hình cấu trúc, thống kê được các phương tiện biểu đạt quan hệ nguyên nhân-kết quả. Việc khảo sát một cách chi tiết các kiểu sắc thái nghĩa của từng kiểu câu nhân-quả với các phương tiện liên kết như kết từ, liên từ là hết sức cần thiết, giúp cho người học tiếng Nhật có thể hiểu rõ và sử dụng chính xác kiểu câu này, đồng thời nâng cao hiệu quả trong việc giảng dạy Nhật tại Việt Nam.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3883
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00101- Phương thức biểu thị nguyên nhân – kết quả trong tiếng Nhật.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 389,15 kB

    • Format : Adobe PDF