Item Infomation


Title: Một số bài toán biên liên kết đối với phương trình điều hòa và song điều hòa
Authors: TS. Nguyễn Văn Ngọc
Tạ Quang Đông
Keywords: Phương trình điều hoà | Bài toán biên liên kế | Phương trình song điều hòa | Biến đổi tích phân Fourier
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích của công trình này là xét một số bài toán biên liên kết đối với phương trình điều hòa và song điều hòa trong miền hình dải bằng phương pháp sử dụng biến đổi tích phân Fourier. Đã thiết lập được các định lý tồn tại và duy nhất nghiệm, cũng như tính trơn của nghiệm các bài toántrong các không gian Sobolev thích hợp.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3857
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: