Item Infomation


Title: Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về môi trường và sức khỏe của sinh viên Trường Đại học Thăng Long (Giai đoạn 1)
Authors: Ths. Ngô Thị Thu Hiền
Đỗ Thúy Hường
Hà Minh Trang
Keywords: Sức khỏe | Môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 156 sinh viên năm thứ nhất Khoa Khoa học sức khỏe, Trường Đại học Thăng Long năm 2014 với mục tiêu mô tả kiến thức về môi trường và sức khỏe đã được học ở bậc phổ thông, thực trạng kiến thức của sinh viên và xác định các yếu tố liên quan
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3775
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: