Item Infomation


Title: Sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ y tế tại bệnh viện Mittaphab, Lào năm 2019
Authors: Hoàng Thị Hải Vân
Phetprasaseuth Vanthanouvong
Đào Anh Sơn
Keywords: sự hài lòng; người bệnh nội trú; Lào
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 130 (6);
Abstract: Đánh giá sự hài lòng của người bệnh là một chỉ số quan trọng trong đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, là hoạt động thường xuyên và bắt buộc tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, tuy nhiên việc này chưa được thực hiện tại Lào. Nghiên cứu này thực hiện với mục đích mô tả sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Mittaphab, Lào và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 450 người bệnh nội trú. Tỉ lệ hài lòng chung của người bệnh nội trú tại đây là 91,1%; tỷ lệ hài lòng với khả năng tiếp cận là 69,1%; tỷ lệ hài lòng đối với sự minh bạch trong thông tin và thủ tục là 67,3%; tỷ lệ hài lòng với cở sở vật chất là 54,4%; tỷ lệ hài lòng về thái độ phục vụ và năng lực chuyên môn nhân viên y tế là 61,1%; tỷ lệ hài lòng về kết quả điều trị là 61,3%. Có mối liên quan giữa các yếu tố giới, tuổi, học vấn, nghề nghiệp, nơi ở, sử dụng bảo hiểm y tế và thời gian điều trị với sự hài lòng của người bệnh
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3699
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

110

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000231.pdf
      Restricted Access
    • Size : 378,24 kB

    • Format : Adobe PDF