Item Infomation


Title: Tính giá trị của SPS6 và HWQ trong đánh giá năng suất làm việc của cán bộ trường đại học
Authors: Đỗ Thị Thanh Toàn
Nguyễn Thu Trang
Hồ Thị Kim Thanh
Nguyễn Thị Thu Hường
Keywords: tính giá trị; năng suất lao động; SPS6
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 130 (6);
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 374 cán bộ tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019 với mục tiêu đánh giá tính giá trị và tin cậy của thang đo năng suất làm việc SPS6 và HWQ. Điểm trung bình chung của thang điểm SPS6 và HWQ là 3,2 ± 0,7 và 7,8 ± 1,1 điểm tương ứng. Kết quả phân tích nhân tố cho thấy SPS6 gồm 6 câu được chia thành 2 thành tố là “Hoàn thành công việc” (3 câu) và “Tránh xao nhãng” (3 câu) với độ tin cậy Cronbach alpha cao bằng 0,85 và 0,82 tương ứng. Với HWQ gồm 30 câu cho thấy đã loại bỏ 4 câu và được phân tích thành 3 thành tố là “Năng suất làm việc” (10 câu); “Đáp ứng với Xao nhiễu/Khó chịu” (8 câu) và “Hài lòng trong và ngoài công việc” (8 câu) với độ tin cậy Cronbach alpha của 3 thành tố lần lượt là 0,96; 0,91 và 0,94. Kết quả ban đầu giúp đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của 2 thang đo SPS6 và HWQ để phục vụ cho các nghiên cứu về đánh giá năng suất làm việc
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3697
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000229.pdf
      Restricted Access
    • Size : 317,09 kB

    • Format : Adobe PDF