Item Infomation


Title: Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018
Authors: Nguyễn Hữu Thắng
Keywords: Người cao tuổi; chất lượng cuộc sống; Hà Nội
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 504 người từ 60 tuổi trở lên sử dụng bộ câu hỏi WHOQOL-OLD nhằm mô tả chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trung bình điểm chất lượng cuộc sống chung của người cao tuổi theo thang điểm 100 là 74,94 ± 13,14 điểm. Điểm chất lượng cao nhất ở khía cạnh tình thân với 77,95 ± 21,70 điểm, thấp nhất là Giác quan với 70,56 ± 21,31 điểm. Đa số đối tượng nghiên cứu có chất lượng cuộc sống (CLCS) ở mức tốt và khá, tuy nhiên vẫn còn 5,0% ở mức trung bình và 0,4% ở mức thấp.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3511
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000179.pdf
      Restricted Access
    • Size : 257,35 kB

    • Format : Adobe PDF