Item Infomation


Title: Introduction to computing systems from bits and gates to C/C++ and beyond
Authors: Yale N. Patt
Keywords: Mã học phần CS212 | Computer science | Máy tính | Ngôn ngữ lập trình | Tin học
Issue Date: 2020
Publisher: McGraw-Hill Higher Education
Abstract: Các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính: Cấu trúc của máy tính; Chương trình; Ngôn ngữ lập trình và cách cài đặt ngôn ngữ lập trình
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2790
Appears in CollectionsKhoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.000466_Introduction to computing systems from bits and gates to C and beyond_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 16,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.000466_Introduction to computing systems from bits and gates to C and beyond.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 33,58 MB

  • Format : Adobe PDF