Item Infomation


Title: Tập bài giảng: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế
Keywords: Phương pháp nghiên cứu khoa học | Quản trị kinh doanh | Mã học phần SM202
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh tế là học phần giới thiệu những quan điểm, nhận thức, phương pháp và công cụ cần thiết để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học trong kinh tế. Qua môn học, sinh viên sẽ nắm được các nguyên lý cơ bản của một nghiên cứu khoa học trong kinh tế, biết được mục đích của nghiên cứu là gì cũng như cách thức tiến hành một nghiên cứu khoa học trong kinh tế. Sinh viên sẽ nắm được các bước trong một quy trình nghiên cứu khoa học trong kinh tế, từ việc xác định vấn đề nghiên cứu, tổng quan nghiên cứu, đặt câu hỏi nghiên cứu, xây dựng khung nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu cho tới tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu, viết báo cáo nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/19
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

82

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001170- SM202_Phương pháp NCKH trong kinh tế_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 235,81 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001170- SM202_Phương pháp NCKH trong kinh tế.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF