Item Infomation


Title: Tập bài giảng Nguyên lý kế toán
Other Titles: Ngành: Quản trị kinh doanh
Keywords: Nguyên lý kế toán | Quản trị kinh doanh| Mã học phần AC201
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Giải thích được các khái niệm cơ bản về kế toán: tài sản, nguồn vốn, chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính … Nắm vững và biết cách áp dụng các nguyên tắc kế toán trong xử lý hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Xác định chính xác các đối tượng của hạch toán kế toán. Triển khai tốt các phương pháp kế toán trong thực tế. Giải thích được các chỉ tiêu cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/11
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

158

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001124- AC201_Nguyên lý kế toán_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 286,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001124- AC201_Nguyên lý kế toán.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF