Thư viện số Đại học Thăng Long

Địa chỉ: Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Phone: 024 71001988 - extension: 800

Email : info@thanglong.edu.vn