Item Infomation


Title: Giáo Trình Giao Dịch Và Đàm Phán Kinh Doanh
Authors: Phạm Thị Mai Hương
Hoàng Đức Thân
Keywords: Giao dịch | Đàm phán kinh doanh | Giáo trình
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Kinh tế quốc dân
Abstract: Nội dung này bao gồm các vấn đề: Những nguyên lý cơ bản của giao dịch; cơ sở tâm lý học của giao dịch; giao dịch đa phương và các lễ nghi trong giao dịch; văn hóa trong giao dịch. - Khoa học về đàm phán kinh doanh. Nội dung này bao gồm các vấn đề: Những vấn đề chung về đàm phán kinh doanh; những nội dung chủ yếu của cuộc đàm phán và chiến lược, chiến thuật trong đàm phán; các giai đoạn tiến hành đàm phán gồm chuẩn bị đàm phán, tiến hành đàm phán và kết thúc đàm phán, cơ sở pháp lý của đàm phán.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9888
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

67

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVS.003798. GIÁO TRÌNH GIAO DỊCH VÀ ĐÀM PHÁN KINH DOANH - GS. TS. HOÀNG ĐỨC NHÂN_656550.pdf
      Restricted Access
  • Đăng nhập để đọc nội dung file
    • Size : 16,12 MB

    • Format : Adobe PDF