Item Infomation


Title: Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương
Authors: Phạm Mạnh Hiền
Phan Hữu Hạnh
Keywords: Mã học phần BK325 | Mã học phần BA351 | Vận tải ngoại thương | Ngoại thương | Bảo hiểm hàng hải
Issue Date: 2010
Publisher: Lao động - xã hội
Abstract: Giao nhận, vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương thực chất là Nghiệp vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế đề cập đến những nội dung được cụ thể hóa trong từng nghĩa vụ qui định của Incoterms; là một trong những nội dung quan trọng nhất trong một chuỗi các nghiệp vụ của quá trình thực hiện một hợp đồng xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Do vậy, Nghiệp vụ Giao nhận Vận tải và bảo hiểm trong ngọai thương có những đặc điểm cơ bản sau: Tính chất lý thuyết cao, hiện đại và tính chất thực hành sâu sắc. Nội dung của nghiệp vụ là quá trình cụ thể hóa tất cả các môn liên quan đến nghiệp vụ ngọai thương như Luật, Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương, Thanh toán Quốc tế, Thủ tục Hải quan..
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8390
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

157

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVS.000255- CF321_Xử lý tín hiệu số_TLTK_Digital Signal Processing - A Practical Approach.pdf
      Restricted Access
  • Đăng nhập để đọc nội dung file
    • Size : 91,2 MB

    • Format : Adobe PDF