Item Infomation


Title: Bộ công cụ về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do liên minh Châu Âu tài trợ
Keywords: Mã học phần TR346 | Du lịch có trách nhiệm | Bộ công cụ
Issue Date: 2013
Abstract: Bộ công cụ này là một trong các mục tiêu xây dựng năng lực cho các bên liên quan trong ngành du lịch Việt nam để đạt được toàn diện các lợi ích phát triển kinh tế-xã hội to lớn từ du lịch trong khi bảo tồn các nguồn lực về tự nhiên và văn hóa của ngành du lịch.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6291
Appears in CollectionsDu lịch
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.003977_Bo cong cu ve Du lich co trach nhiem tai Viet Nam_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 614,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.003977_Bo cong cu ve Du lich co trach nhiem tai Viet Nam.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 5,93 MB

  • Format : Adobe PDF