Ngôn ngữ Trung (61)Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Item Submit Date - Descending [/1]

 • 进出口贸易实务教程(第8版)习题集/吴百福-1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2020)

 • 吴百福等主编的《进出口贸易实务教程》常销、热销20年,是我国高校普遍使用的有关进出口贸易实务的教材。本书以该书的框架结构为蓝本编写,为该书第八版配套习题集,在原有基础上更新了相关内容。习题内容的设计以课程核心知识为要点,注重实用性,挑选出较具代表性的知识点编写习题,帮助学生通过少而精的练习取得举一反三的效果。题型设计满足课程考核的需要,包括单项选择题、多项选择题、填空题、判断题、名词解释、简答题、案例分析题、操作题等,并配有参考答案

 • TVS.004595. 经贸中级汉语口语(上)第4版/黄为之-1.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: - (2017)

 • Cuốn sách phù hợp với sinh viên quốc tế chuyên ngành tiếng Trung thương mại, bao gồm tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh của người nước ngoài tại Trung Quốc: thiết lập liên hệ, thương lượng, ký kết hợp đồng, phương thức thanh toán, kiểm tra hải quan, thỏa thuận đại lý, nền tảng trực tuyến cho kinh doanh quốc tế, v.v

 • 中国概况 2018-GT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: Ninh Kế Minh (2022)

 • Với 16 chương giải trí và phần phụ lục để hiểu rõ hơn về văn hóa và điều kiện đất nước của Trung Quốc. Cuốn sách dạy, trong số những thứ khác, quốc kỳ Trung Quốc, quốc huy và quốc ca Trung Quốc được giới thiệu. Tìm hiểu Bộ phận hành chính của Trung Quốc, Địa lý và Tài nguyên của Trung Quốc, Dân số, Dân tộc và Ngôn ngữ của Trung Quốc, Lịch sử Trung Quốc, Hệ thống chính trị của Trung Quốc

 • NV.7242- 报刊阅读教程-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: 王世巽 (2012)

 • 该书是供三年级报刊语言课全年教学之用,亦可供自学使用。全书分为上下册,每册17课。本教材目的是提高学生阅读中国报刊的能力,着意突出报刊阅读训练的特点,强调字、词、句、语段、篇章的严格训练。所选文章均来自当代中国主要报刊,广泛介绍中国当代社会的基本情况。

 • NV.7240- 語言技能類-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: 丁永寿 (2009)

 • Cuốn sách có một loạt các hình ảnh hoạt hình là tài liệu cho bài tập của học sinh thực hành trong lớp học, trong đó bao gồm Các phần trong mỗi bài học: nhận diện hình ảnh, phát âm cụm từ, diễn xuất và kể lại tình huống

 • NV.7239- 新HSK应试全解析 五级-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: 董萃 (2014)

 • 《新HSK应试全解析》系列是一套专门为新HSK应试者编写的讲练结合的强化应试教材,由一、二级分册、三级分册、四级分册、五级分册、六级分册共五个分册组成。各级分册体例基本一致,分别按照新HSK各级考试的测试内容要求进行模块化讲练,各部分分别由题型说明、答题技巧、重要考点及真题例释、专项练习组成,最后提供3—4套模拟试卷供备考生自测。所有的练习题和模拟试题都配有答案和解析。本系列教材适用于应试者自学和培训班考前辅导

 • NV.7238- 新HSK应试全解析-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: 王素梅 (2014)

 • 《新HSK应试全解析》系列是一套专门为新HSK应试者编写的讲练结合的强化应试教材,由一二级分册、三级分册、四级分册、五级分册、六级分册共五个分册组成。各级分册体例基本一致,分别按照新HSK各级考试的测试内容要求进行模块化讲练,各部分分别由题型说明、答题技巧、重要考点及真题例释、专项练习组成,后提供3—4套模拟试卷供备考生自测。所有的练习题和模拟试题都配有答案和解析。本系列教材适用于应试者自学和培训班考前辅导。

 • NV.7237 HSK真题解析-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: 国家汉办 (2016)

 • 《HSK真题解析(四级)》将试题解析与汉语能力提升相结合,是此书的特点。在解析真题时,全书着重培养考生正确理解考题,快速做出判断和选择,以及运用汉语进行思维的能力。《HSK真题解析(四级)》汇总了听力、阅读和书写等语言能力学习的重点,使得考生有针对性地提高语言能力,并灵活地运用解题技巧,达到举一反三、事半功倍的效果。

 • NV.7235- 汉语水平考试模拟试题集-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: 李春玲 [主编] (2017)

 • 本书根据国家汉办最新颁布的2015版《HSK考试大纲,在认真听取有关专家的建议、充分研究样题及命题思路的基础上编写而成。每级分册均由10套笔试模拟试题组成,试题前对该级别考试做了考试介绍,对新模式的答题方法进行了指导;试题后附有听力文本及答案,书中听力部分配有录音,

 • NV.7233- 汉语水平考试模拟试题集-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: 董萃 (2017)

 • 本书根据国家汉办最新颁布的2015版《HSK考试大纲》(一级至六级),在认真听取有关专家的建议、充分研究样题及命题思路的基础上编写而成。每级分册均由10套笔试模拟试题组成,试题前对该级别考试做了考试介绍,对新模式的答题方法进行了指导;试题后附有听力文本及答案,书中听力部分配有录音,扫描书中二维码,可获取音频资源。

 • NV.7232- 新HSK专项突破-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: 李艳华 (2014)

 • 严格按照《新汉语水平考试大纲HSK六级》的考试要求,在对真题进行科学分析并客观统计的基础上,总结六级听力每一部分的出题倾向和重点、难点,提出相应的解决对策,考生在利用本书备考时,更有针对性和实战性。

 • NV.7231- 21天征服新HSK高級語法-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: 郑丽杰 [编著 ] (2012)

 • 21天征服新HSK高级语法》把学习过程分为21天(15天学习+3个周末复习),是新HSK语法课堂的生动再现:有课前预习指导,帮你归纳语法的重点和难点;有老师上课时的板书,用形象的图标帮助你理解并掌握繁复的语法点;还有贴近考试水平的训练题,供你反复演练,温故而知新。

 • NV.6809- 新闻听力敎程 (上)-TT.pdf.jpg
 • Book


 • Authors: 刘士勤 (2007)

 • 本书所用语料,主要选自电视吧、广播电台的新闻稿,部分课文是依据报纸新闻改写的,具有语言规范实用、内容丰富准确、题材体裁多样等特点。