Item Infomation


Title: Thực trạng mắc bệnh bụi phổi silic của người lao động tại hai công ty và một số yếu tố liên quan ở Đồng Nai năm 2020
Authors: Tạ Thị Kim Nhung
Nguyễn Ngọc Anh
Lê Thị Thanh Xuân
Keywords: người lao động; bệnh bụi phổi silic; Đồng Nai
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Abstract: Bệnh bụi phổi silic là bệnh xơ hoá phổi do hít phải silic tự do, bệnh để lại nhiều hậu quả nặng nề cho người lao động sản xuất vật liệu xây dựng do không có thuốc điều trị đặc hiệu. Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ người lao động mắc bệnh bụi phổi silic tại hai công ty có phát sinh bụi silic trong môi trường lao động ở Đồng Nai và một số yếu tố liên quan năm 2020. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 441 người lao động thuộc 2 công ty ở Đồng Nai. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người lao động mắc bệnh bụi phổi silic ở hai công ty là 8,6%. Đa số người lao động có tổn thương đám mờ nhỏ p/p (chiếm 65,8%) và mật độ 1/1 (chiếm 89,5%) trên phim X-quang. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ người lao động mắc bệnh bụi phổi silic ở hai công ty tham gia nghiên cứu (p < 0,05). Cần có những biện pháp phù hợp để phòng tránh mắc bệnh bụi phổi silic cho người lao động ở hai công ty
Description: Số 144 (8): Tr. 401-409
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4690
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000608.pdf
      Restricted Access
    • Size : 218,57 kB

    • Format : Adobe PDF