Item Infomation


Title: Nguy cơ dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người bệnh nhập khoa hồi sức tích cực, bệnh viện đa khoa nông nghiệp năm 2020
Authors: Phạm Thị Diệp
Phạm Duy Tường
Keywords: nguy cơ dinh dưỡng; Hồi sức tích cực
Issue Date: 2021
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 142 (6);
Abstract: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 154 người bệnh nhập viện trong vòng 24 giờ đầu tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp nhằm đánh giá và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu đã chỉ ra 53,9% người bệnh có nguy cơ dinh dưỡng cao, 36,4% nguy cơ dinh dưỡng thấp, chỉ có 9,7% không có nguy cơ theo thang điểm NRS 2002. Bên cạnh đó, sử dụng bộ công cụ mcho thấy 13% nguy cơ cao, 87% nguy cơ thấp. Số bệnh hiện mắc là yếu tố liên quan tới tăng nguy cơ dinh dưỡng theo cả hai bộ công cụ
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4581
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000548.pdf
      Restricted Access
    • Size : 370,97 kB

    • Format : Adobe PDF