Item Infomation


Title: Khảo sát nồng độ IGG kháng EBV trong huyết thanh của bệnh nhân ung thư biểu mô vòm mũi họng
Authors: Nguyễn Đình Lộc
Phạm Huy Tần
Nguyễn Thị Kim Huệ
Đặng Thị Ngọc Dung
Keywords: Ung thư biểu mô vòm mũi họng; IgA-VCA
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học (Trường Đại học Y Hà Nội)
Series/Report no.: 135 (11);
Abstract: Nghiên cứu bệnh chứng gồm 120 bệnh nhân và 120 người thuộc nhóm chứng được tiến hành với mục tiêu khảo sát nồng độ IgAVCA, IgA-EA huyết thanh và mối liên quan của chúng với một số yếu tố của bệnh nhân UTBMVMH.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4409
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000376.pdf
      Restricted Access
    • Size : 930,11 kB

    • Format : Adobe PDF