Item Infomation


Title: Áp dụng hướng dẫn EP15A3 của CLSI trong xác nhận độ tập trung và độ chính xác cho một số chỉ số miễn dịch trên máy Roche cobas 8000
Authors: Đặng Minh Châu
Trịnh Thị Phương Dung
Trần Huy Thịnh
Keywords: chỉ số miễn dịch trên máy Roche cobas 8000; EP15A3
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 133 (9);
Abstract: Xác nhận phương pháp là việc làm bắt buộc để để ra một kết quả xét nghiệm đáng tin cậy. Mục tiêu nghiên cứu: Áp dụng hướng dẫn EP15A3 để xác nhận độ chính xác và độ tập trung của một số xét nghiệm miễn dịch trên máy Roche Cobas 8000
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4342
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000308.pdf
      Restricted Access
    • Size : 285,49 kB

    • Format : Adobe PDF