Item Infomation


Title: Vai trò của Nitric oxide đường thở trong kiểm soát hen phế quản có viêm mũi dị ứng ở trẻ em
Authors: Nguyễn Trần Ngọc Hiếu
Lương Cao Đồng
Nguyễn Thị Diệu Thúy
Keywords: Hen phế quản; viêm mũi dị ứng
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 131 (7);
Abstract: Kiểm soát hen là mục tiêu chính trong điều trị dự phòng hen phế quản. Nồng độ nitric oxide (NO) tại đường thở là chỉ số khách quan giúp đánh giá cả tình trạng viêm và tình trạng kiểm soát hen. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá vai trò NO đường thở trong kiểm soát hen phế quản có viêm mũi dị ứng (viêm mũi dị ứng) ở trẻ em. Nghiên cứu được thực hiện trên 82 trẻ hen phế quản có viêm mũi dị ứng từ 6 - 15 tuổi. Các trẻ được thăm khám, đánh giá tình trạng kiểm soát hen dựa vào bộ câu hỏi ACT (Asthma control test), đo nồng độ NO tại đường thở (FeNO: NO phế quản và nNO: NO tại mũi). Kết quả nghiên cứu sau 3 tháng điều trị dự phòng cho thấy điểm ACT trước điều trị là 18,5 ± 3,2, thấp hơn sau điều trị là 23,4 ± 2,1 (p < 0,05). Nồng độ nNO trước điều trị là 1605 (104 – 3674) ppb và sau điều trị là 1035 (162 - 3404) ppb. Nồng độ FeNO trước điều trị là 26 (2,4 - 119,8) ppb cao hơn so với sau điều trị là 18,1 (5,12 – 70,55) ppb, (p < 0,05). Cần phối hợp các phương pháp bao gồm bộ câu hỏi và các yếu tố viêm tại đường thở để đánh giá khách quan tình trạng kiểm soát hen
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4295
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000261.pdf
      Restricted Access
    • Size : 426,13 kB

    • Format : Adobe PDF