Item Infomation


Title: Một số yếu tố tiên lượng Shonlein - henoch thể bụng ở trẻ em
Authors: Nguyễn Thị Diệu Thúy
Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Thu Thảo
Keywords: bạch cầu trung tính; bạch cầu lympho
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 131 (7);
Abstract: Henoch - Schönlein purpura (HSP) là bệnh tự miễn với tổn thương viêm các thành mạch máu nhỏ. Trong các cơ quan tổn thương, tổn thương đường tiêu hóa thường là nguyên nhân làm bệnh nhân HSP nhập viện. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá yếu tố tiên lượng HSP thể bụng. Đây là nghiên cứu mô tả, tiến cứu một loạt ca bệnh. Kết quả nghiên cứu có 131 trẻ HSP đủ tiêu chẩn tham gia nghiên cứu, trong đó có 116 bệnh nhân HSP thể bụng và 15 bệnh nhân HSP không thể bụng. Trẻ khởi phát bệnh sau 6 tuổi có nguy cơ khởi phát HSP thể bụng. Số lượng bạch cầu đa nhân trung tính trên 8,34 G/l có giá trị tiên lượng HSP thể bụng với độ nhạy là 72,41% và độ đặc hiệu là 60%. Tỷ số bạch cầu trung tính/lympho (NLR) trên 2,03G/l có giá trị tiên lượng HSP thể bụng với độ nhạy là 75% và độ đặc hiệu 73%. Tỷ số tiểu cầu/lympho (PLR) trên 103,2G/l có giá trị tiên lượng HSP thể bụng với độ nhạy là 74,14% và độ đặc hiệu 73,33%. Như vậy, tuổi khởi phát bệnh và các chỉ số trong công thức máu như bạch cầu trung tính, bạch cầu lympho, tiểu cầu có giá trị tiên lượng HSP thể bụng
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4281
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000247.pdf
      Restricted Access
    • Size : 356,32 kB

    • Format : Adobe PDF