Item Infomation


Title: The effects of reading newspaper articles on students’ reading comprehension and attitudes
Authors: Ths. Đinh Diệu Trang
Keywords: Cải thiện khả năng đọc hiểu | Đọc tiếng Anh
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu này được tiến hành tại đại học Thăng Long với đối tượng là sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh. Mục tiêu của nghiên cứu là giúp sinh viên chuyên ngữ cải thiện khả năng đọc hiểu và thái độ đối với môn đọc và việc đọc tiếng Anh nói chung. Vì vậy, tác giả đã xem xét đánh giá tác động của việc đọc các bài báo dành cho người bản ngữ đối với việc đọc của sinh viên trong một chương trình đọc báo. Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả trình bày các đặc điểm, nội dung của chương trình đọc báo, các công cụ thu thập dữ liệu, các đặc điểm về đối tượng nghiên cứu, kết quả cuối cùng, thảo luận và kết luận. Đối tượng nghiên cứu gồm có 29 sinh viên trong học kỳ thứ 4 tại trường đại học Thăng Long. Công cụ thu thập dữ liệu gồm có phỏng vấn, bảng câu hỏi, bài kiểm tra. Các dữ liệu được phân tích cho thấy việc đọc báo giúp tăng khả năng đọc hiểu của sinh viên một cách rõ rệt trong khi đó lại đem lại tác động tiêu cực đối với thái độ đọc của sinh viên. Tuy vậy, sinh viên lại nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc báo.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3892
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: