Item Infomation


Title: Reading comprehension strategies and reading comprehension ability of students at Thang Long University
Authors: Ths. Tô Hoài An
Keywords: Chiến lược đọc hiểu | Khả năng đọc hiểu | Kỹ năng đọc hiểu
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Mục đích của bài nghiên cứu này để điều tra cách sử dụng các chiến lược đọc hiểu của sinh viên có năng lực đọc khá và sinh viên có năng lực đọc trung bình tại trường Đại học Thăng Long. Thông qua hai mức độ đọc của sinh viên, tác giả sẽ biết được những chiến lược đọc hiểu nào sinh viên thường sử dụng và sự khác nhau về năng lực đọc của hai nhóm sinh viên. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả sẽ đưa ra những gợi ý giúp việc giảng dạy kỹ năng đọc hiểu có hiệu quả hơn.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3882
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: