Item Infomation


Title: Dịch vụ ngân hàng với khách hàng cá nhân, hộ gia đình ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: TS. Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Tiếp cận dịch vụ ngân hàng | Nhân tố ảnh hưởng | Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trên thế giới về tiếp cận dịch vụ ngân hàng (DVNH). Các nghiên cứu này cho thấy tiếp cận DVNH chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau, với các mức độ khác nhau, tựu lại có những nhân tố chính sau: (1) Đặc điểm của khách hàng như quy mô hộ gia đình, giới tính, trình độ học vấn, độ tuổi, vùng, miền, khoảng cách địa lý, nghề nghiệp, thu nhập - chi tiêu, mối quan hệ với ngân hàng; (2) Đặc điểm của ngân hàng như mạng lưới hoạt động, mạng lưới thông tin, thủ tục và điều kiện sử dụng dịch vụ, lợi thế của từng loại hình ngân hàng, mức độ đa dạng hóa sản phẩm đối với nhóm khách hàng. Trên cơ sở tổng hợp đó, bài viết đưa ra một số kinh nghiệm mà hệ thống ngân hàng Việt Nam cần học hỏi để đảm bảo gia tăng tiếp cận DVNH.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3877
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: