Item Infomation


Title: Một số vấn đề về công tác xã hội và phát triển cộng đồng trong điều kiện hội nhập mới của không gian kinh tế ASEAN
Authors: PGS.TS Nguyễn Minh Xuân
Keywords: Phát triển cộng đồng | Công tác xã hội | Hội nhập
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Đông Nam Á sẽ bước vào kỷ nguyên hội nhập với sự thống nhất về không gian kinh tế mới. Các vấn đề về Công tác xã hội & Phát triển cộng đồng đang được đặt ra với bản thân nội hàm của nó. Trong giai đoạn chuyển tiếp và phát triển ổn định sau này vấn đề mới nổi lên là di dân và doanh nghiệp xã hội.. Bài báo phân tích các nghiên cứu gần đây với logic khoa học nhằm thay đổi nhận thức và hành động để thể hiện đúng đắn nhất tâm thế hợp lý cho hội nhập hiện nay.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3810
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: