Item Infomation


Title: Giáo trình tôn giáo học
Authors: Trần Đăng Sinh
Keywords: Mã học phần TG221| Tôn giáo học | Giáo trình
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Sư phạm
Abstract: Giới thiệu khái quát về tôn giáo học và một số vấn đề lí luận chung về tôn giáo. Tìm hiểu về đạo Phật, đạo Kitô, đạo Ixlam, một số tín ngưỡng và tôn giáo dân tộc ở Việt Nam. Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về tôn giáo.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3736
Appears in CollectionsDu lịch
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.002973_Giao trinh ton giao hoc_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 342,3 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.002973_Giao trinh ton giao hoc.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 11,59 MB

  • Format : Adobe PDF