Item Infomation


Title: Một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018
Authors: Nguyễn Hữu Thắng
Keywords: Chất lượng cuộc sống; người cao tuổi
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 504 người cao tuổi sử dụng bộ câu hỏi WHOQOL-OLD nhằm xác định một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Người cao tuổi là nữ giới, sống đơn thân, không con cái, không có thu nhập từ công việc ổn định, trình độ học vấn thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, tình trạng sức khỏe không tốt và sống ở khu vực nông thôn có điểm chất lượng cuộc sống thấp hơn, điều này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Khuyến nghị các chương trình, chính sách can thiệp nâng cao chất lượng cuộc sống, cần ưu tiên cho những người cao tuổi là nữ, sống đơn thân, không con cái, điều kiện kinh tế khó khăn, tình trạng sức khỏe không tốt và sống ở khu vực nông thôn
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3660
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000210.pdf
      Restricted Access
    • Size : 293,9 kB

    • Format : Adobe PDF