Item Infomation


Title: Kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế của cán bộ y tế tại ba bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh năm 2018
Authors: Trần Quỳnh Anh
Nguyễn Thị Cảnh
Keywords: chất thải y tế; bệnh viện tuyến tỉnh; kiến thức về chất thải y tế
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 129 (5);
Abstract: Nghiên cứu cắt ngang tiến hành năm 2018 tại 3 bệnh viện tuyến tỉnh ở Hà Nôi, Nghệ An và Kiên Giang nhằm mô tả kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế của cán bộ y tế (CBYT) theo thông tư liên tịch số 58/TTLTBYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015. Có 399 cán bộ y tế đã trả lời phiếu phỏng vấn tự điền về các kiến thức liên quan đến phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế. Kết quả cho thấy tỷ lệ cán bộ y tế đạt kiến thức về phân định là 62,2%; về nguyên tắc phân loại là 79,5%; về thu gom chất thải lây nhiễm là 57,6%; về quy định thời gian lưu giữ là 73,2%; về hình thức vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại là 69,4% và 70,7%. Cán bộ y tế có thâm niên công tác trên 10 năm có kiến thức tốt hơn. Kiến thức về quản lý chất thải rắn y tế của cán bộ y tế tại ba bệnh viện nghiên cứu theo thông tư liên tịch quy định về quản lý chất thải y tế số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT còn chưa đầy đủ, cần được tiếp tục tập huấn
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3510
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000178.pdf
      Restricted Access
    • Size : 283,58 kB

    • Format : Adobe PDF