Item Infomation


Title: Kết quả thực hiện mô hình xét nghiệm chẩn đoán HIV tại 2 cơ sở y tế tuyến huyện miền núi của tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2015 - 2016
Authors: Nguyễn Việt Nga
Hồ Thị Hiền
Nguyễn Thanh Long
Keywords: Xét nghiệm HIV; Xét nghiệm tại điểm chăm sóc và điều trị
Issue Date: 2020
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: 128 (4);
Abstract: Xét nghiệm HIV tại điểm chăm sóc và điều trị (POCT - Point of care testing) để chẩn đoán HIV là mô hình xét nghiệm sử dụng phương cách kết hợp 3 sinh phẩm nhanh tại cơ sở y tế tuyến huyện nhằm cung cấp xét nghiệm nhanh, chính xác, dễ tiếp cận để tăng hiệu quả xét nghiệm tại các khu vực đi lại khó khăn, điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế còn hạn chế. Nghiên cứu mô tả cắt ngang dựa trên số liệu thứ cấp ghi chép hoạt động xét nghiệm HIV được thực hiện trong thời gian can thiệp, mục tiêu nhằm mô tả kết quả thực hiện của mô hình xét nghiệm POCT chẩn đoán HIV và đánh giá các hiệu quả can thiệp
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3493
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000161.pdf
      Restricted Access
    • Size : 252,86 kB

    • Format : Adobe PDF