Item Infomation


Title: The associated factors with internet gaming disorder of children and adolescents in lower-middle-income and upper-middle-income economies: a systematic review
Authors: Hoang Thu Uyen
Keywords: internet gaming disorder; rối loạn chơi game trên internet
Issue Date: 2020
Publisher: Journal of Medical Research
Series/Report no.: 127 E6 (3);
Abstract: Mặc dù ngày càng có nhiều nghiên cứu về chơi game, các đánh giá có hệ thống về các yếu tố liên quan đến Internet Rối loạn chơi game (IGD) ở trẻ em và thanh thiếu niên vẫn còn hạn chế. Do đó, đánh giá này nhằm cung cấp một tóm tắt nghiên cứu đã mô tả một số yếu tố liên quan đến IGD ở trẻ em và thanh thiếu niên ở các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp hơn và thu nhập trên trung bình
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3393
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000137.pdf
      Restricted Access
    • Size : 313,3 kB

    • Format : Adobe PDF