Item Infomation


Title: Pattern and predicting mortality in a rural district of northern Vietnam, 1999-2011: a population-based longitudinal study
Authors: Le Thi Thanh Xuan
Keywords: crude mortality rate; tỷ lệ tử vong thô
Issue Date: 2020
Publisher: Journal of Medical Research
Series/Report no.: 127 E6 (3);
Abstract: Bằng chứng về xu hướng và mô hình tử vong rất hữu ích cho việc hướng dẫn hành động y tế cộng đồng và hỗ trợ phát triển chính sách y tế dựa trên bằng chứng. Bài báo nhằm điều tra mô hình tử vong ở nông thôn huyện Ba Vì, Việt Nam, trong giai đoạn mười ba năm 1999 - 2011 cũng như khám phá các yếu tố dự báo về tỷ lệ tử vong của dân số mục tiêu này
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3391
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000135.pdf
      Restricted Access
    • Size : 375,22 kB

    • Format : Adobe PDF