Item Infomation


Title: Ứng dụng Excel, tự động hoá công tác kế toán Kế toán thuế, kế toán tài chính, kế toán quản trị
Authors: Vũ Duy Sanh
Keywords: Mã học phần IM203, Excel Phần mềm | Kế toán | Tin học | Ứng dụng
Issue Date: 2003
Publisher: Tài chính
Abstract: Các giải pháp ứng dụng Excel để tự động hoá công tác kế toán. Giới thiệu chung về một chương trình kế toán thương mại ứng dụng Excel. Thiết lập các bảng tính và Macro để tự động hoá công tác kế toán bằng Excel.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/311
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001523- Ung dung Excel, tu dong hoa cong tac ke toan_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 4,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001523- Ung dung Excel, tu dong hoa cong tac ke toan.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 265,63 MB

  • Format : Adobe PDF