Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • -


  • Authors: ThS. Chu Thị Thu Thủy (2014)

  • Quản trị vốn lưu động đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Mục đích của nghiên cứu là kiểm tra mối quan hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời của công ty cổ phần ngành công nghiệp chế biến, chế tạo niêm yết trên HOSE. Phương pháp nghiên cứu định lượng đã được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết nghiên cứu đặt ra với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 16. Nghiên cứu đã sử dụng mẫu 97 quan sát của 97 công ty ngành chế biến, chế tạo niêm yết trên HOSE trong năm 2012. Dữ liệu thu thập được phân tích bằng phân tích tương quan Pearson và phân tích hồi quy OLS. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra có mối tương quan giữa quản trị vốn lưu động và khả năng sinh lời. Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra mối tương quan mạnh giữa tỷ lệ đầu tư vào tài sản t...