Item Infomation


Title: Fundamental methods of mathematical economics
Authors: Alpha C. Chiang
Keywords: Mã học phần MA142, Economics, Mathematical | Kinh tế | Kinh tế học | Toán kinh tế
Issue Date: 2005
Publisher: Boston, Mass. McGraw-Hill/Irwin
Abstract: Giới thiệu về bản chất của kinh tế học toán học. Các mô hình kinh tế. Phân tích sự cân bằng và so sánh sự cân bằng trong kinh tế. Các bài toán tối ưu. Phân tích động lực học kinh tế.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/296
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001507- Fundamental methods of mathematical economics_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 7,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001507- Fundamental methods of mathematical economics.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 283,16 MB

  • Format : Adobe PDF