Item Infomation


Title: Phân tích tài liệu kinh doanh trong Microsoft Excel
Authors: Trọng Kiên
Keywords: Mã học phần IM203, Excel | Kế toán | Kế toán trên máy | Phần mềm Excel | Tin học
Issue Date: 2006
Publisher: Thống kê
Abstract: Kiến thức phân tích tài liệu kinh doanh trong Microsoft Excel: Excel và số liệu thống kê, các pivot table và giải quyết các vấn đề, tạo mô hình, xếp hàng, đo lường chất lượng..
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/294
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001505- Phan tich tai lieu kinh doanh trong Microsoft Excel_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001505- Phan tich tai lieu kinh doanh trong Microsoft Excel.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 114,07 MB

  • Format : Adobe PDF