Item Infomation


Title: Kinh tế lượng
Authors: Vũ Thiếu
Keywords: Mã học phần EC310, Kinh tế lượng | Toán kinh tế
Issue Date: 2001
Publisher: Khoa học kỹ thuật
Abstract: Mô hình hồi quy hai biến, một vài tư tưởng cơ bản mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thiết. Hồi quy bội. Phương pháp ma trận cho mô hình hồi quy tuyến tính. Hồi quy với tiến giả. Phương sai của sai số thay đổi. Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình...
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/291
Appears in CollectionsKinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

81

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001120- Kinh tế lượng_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 4,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001120- Kinh tế lượng.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 104,22 MB

  • Format : Adobe PDF