Item Infomation


Title: Xây dựng kỹ thuật Cold-PCR để phát hiện sớm quần thể đột biến kháng thuốc Nucleos(T)ide analogs ở hepatitis virus B
Authors: Chu Văn Sơn
Keywords: Kỹ thuật PCR; Đột biến kháng thuốc
Issue Date: 2019
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu Y học
Series/Report no.: Số 5;
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2731
Appears in CollectionsLĩnh vực Khoa học sức khỏe
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BB.0000002.PDF
      Restricted Access
    • Size : 597,67 kB

    • Format : Adobe PDF