Item Infomation


Title: Giáo trình phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị
Authors: Nguyễn Thị Cành
Keywords: Mã học phần SM310 | Nghiên cứu khoa học | Phương pháp luận | Quản trị | Kinh tế | Giáo trình
Issue Date: 2018
Abstract: Giới thiệu phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị. Trình bày các khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học; hình thành và luận giải vấn đề nghiên cứu; thiết kế nghiên cứu; các đo lường sắp đặt thế giới thực nghiệm; thu thập số liệu và nguồn số liệu; chọn mẫu; các phương pháp định tính, sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và định lượng...
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7192
Appears in Collections1-Kinh tế - Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.006009. giáo trình phương pháp-1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 421,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.006009. giáo trình phương pháp.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 21,3 MB

  • Format : Adobe PDF